Green Projects

     


    การมองเห็นอนาคต เป็นสิ่งที่ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเราไม่เคยมองข้าม โดยเฉพาะ เรื่องพลังงานและต้องเป็นพลังงานสะอาด มีโครงการที่เราได้สร้างสรรค์มาหลายโครงการ เราไม่ได้คาดหวังจะเป็นยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน เราเพียงอยากเป็นอณูเล็กๆ ที่รักษาโลกที่น่าอยู่ของเรา เพื่อคนรุ่นต่อไปเท่านั้น.

ภาพประกอบ