โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

มีเข้มงวดการป้องป้องยาเสพติดของคนงาน  ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเสพ ค้า  หรือ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทุกชนิด ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

" โครงการ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด  ของโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัด จันทบุรี "